Een greep uit ons Youtube kanaal

Ga naar ons YouTube kanaal

Downloads

Activiteiten en lesuitval

Er zijn geen naderende evenementen.

Veelgestelde vragen

Inschrijving

Als je aangeeft dat je een kennismakings-/proefles wilt, dan kan dat. Deze is gratis.

Nee, in principe werken wij niet met proefperiodes. Maar, we begrijpen uiteraard dat een goede klik tussen een docent en cursist belangrijk is. Kom je er vrij snel achter (meestal houden we hiervoor een maand aan) dat een gekozen instrument echt niet bij je past of dat om een andere reden de lessen niet naar wens zijn, zullen we zeker niet moeilijk doen om te kunnen stoppen of b.v. over te stappen naar een andere cursus.

De inschrijving vindt plaats d.m.v. het aanmeldingsformulier op deze website.
Door een ingezonden formulier is uw afname van lessen definitief.
Voor de machtiging tot automatisch afschrijven van lesgelden is uw handtekening op het formulier nodig.

Je kunt eigenlijk bij nagenoeg alle cursussen tussentijds instromen. Wanneer je gedurende het seizoen instroomt (na 30 september), worden de maandtermijnen waarin tot op dat moment geen lessen gevolgd zijn niet in rekening gebracht.Verlenging en opzegging

Je inschrijving heeft altijd een vastgesteld geldigheidsduur (in de meeste gevallen een lesseizoen) en dus een einddatum (meestal 31 juli). De inschrijving en de verplichting die daarbij horen lopen dan dus automatisch af.
Wil je in een nieuwe periode je lessen voortzetten, dan is dus een nieuwe aanmelding nodig.

Opzeggen gedurende de overeenkomst is alleen in zeer bijzondere gevallen mogelijk. Indien de leerling de lessen niet meer kan hervatten kan worden gekeken naar een mogelijke teruggaaf van een deel van het lesgeld. Alleen schriftelijk en met reden omklede aanvragen worden in behandeling genomen. Alleen de directie kan beslissen omtrent restitutie van lesgeld.Lesuitval, aantal lessen, lesgeld en lesmateriaal

Een door de leerling gemiste les ingehaald kan in de basis niet ingehaald worden. Afmelding bij een groepsles kan niet worden ingehaald.

Als een docent een les moet afmelden, worden deze in de meeste gevallen in de vakantieweken ingehaald, vaak op dezelfde lesdag als normaal lessen gevold worden. De docent probeert hierbij zo veel mogelijk rekening te houden met de mogelijkheden van de leerling.

Nee, alle leerlingen hebben evenveel lessen over het seizoen gezien, ongeacht de lesdag. Vallen er b.v. op donderdag dit seizoen meer lessen dan op maandag, dan zijn er voor de donderdag extra uitvaldagen. Deze worden vaak al ingeroosterd in het jaarrooster, of worden anders door de docent zelf aangegeven gedurende het seizoen.

Soms kan het niet anders dat een activiteit van het muziekcentrum de lessen kruist. Als dit naast elkaar kan lopen zonder overlast over en weer te veroorzaken proberen we dat, maar soms is dat niet mogelijk.
Maximaal twee keer per jaar kunnen lessen uitvallen zonder restitutie van lesgeld te hoeven verlenen (zoals ook opgenomen in onze algemene voorwaarden).

Let wel: afmeldingen die gebeuren vanuit de ZZP docenten die voor het centrum werken vallen NIET onder deze regeling, zij dienen voor gemiste lessen een inhaalmoment aan te bieden. En, als het een kortdurende cursus betreft (maximaal 10 lessen) dient de gemiste les ook ingehaald te worden.

Financieel

Soms werkt een docent met materiaal dat door hun zelf gemaakt of samengesteld is. Ook kan het zijn dat er een aanvullend boek nodig is, b.v. voor theoriescholing. Als levering hiervan via het muziekcentrum loopt worden hiervoor kosten berekend die niet binnen het lesgeld vallen.

Wij doen altijd onze best het welzijn van onze leerlingen voorop te stellen. Aan individueel muziekles kunnen volgen is de laatste jaren toch weer een behoorlijk prijskaartje komen te hangen. We merken dat soms mensen dat niet altijd van tevoren kunnen overzien. Komt u even in de problemen, dan proberen we met u mee te denken en kijken we of we tot een regeling te komen waardoor de muziekles onderwijl gewoon door kan gaan.

In dergelijke situaties geldt, eerlijkheid duurt het langst. Neem contact met ons op voordat een betalingsachterstand kan ontstaan. Wanneer afgeschreven lesgelden onterecht gestorneerd worden (b.v. wegens saldotekort), kan dat extra kosten met zich meebrengen en uiteindelijk zelfs gevolgen hebben voor de doorgang van de lessen.

In deze tijd is helaas niks meer zeker, zo ook een vaste baan. Komt u onder een bepaalde inkomensgrens, dan is er voor kinderen onder de 18 jaar een mogelijkheid om van het jeugdcultuurfonds Drenthe een tegemoetkoming te krijgen voor lesgeld.
In andere gevallen kijken we of er een mogelijkheid is voor een betalingsregeling. Een aanvraag hiervoor dient schriftelijk ingediend te worden bij de administratie.

In dergelijke situaties geldt, eerlijkheid duurt het langst. Neem contact met ons op voordat een betalingsachterstand kan ontstaan. Wanneer afgeschreven lesgelden onterecht gestorneerd worden (b.v. wegens saldotekort), kan dat extra kosten met zich meebrengen en uiteindelijk zelfs gevolgen hebben voor de doorgang van de lessen.

Naast de vaste maandelijkse termijnen aan lesgeld vinden er geen extra automatische incasso afschrijvingen plaats.
Voor extra geleverde producten of diensten (zoals nakijken van een drumstel, een geleverde gitaar, piano stemmen etc.) worden altijd facturen gemaakt die u zelf dient over te maken, tenzij u zelf vooraf uw akkoord gegeven heeft om dit automatisch af te schrijven.

Doordat we met seizoensovereenkomsten werken geldt er een jaarbedrag voor de lessen. Van tevoren wordt berekend hoeveel lessen je hebt en daar hoort een jaarbedrag bij. Dit (totaal)bedrag wordt gedeeld door 12 wat zorgt voor 12 termijnen (van hetzelfde bedrag) die van augustus t/m juli geïnd worden.

Nee, u betaalt exact voor het aantal lessen dat u ontvangt. Voor lessen die een docent mist, dient een inhaalmoment aangeboden te worden. De docent dient hierbij zo veel mogelijk rekening te houden met de mogelijkheden van de cursist, maar soms komt het voor dat dit niet lukt. Dan vervalt deze les.

Ja. Wanneer u het niet eens bent met een gedane afschrijving kunt u een zgn. stornering uitvoeren. Soms gaat er iets fout en dan heeft u het recht om te storneren en om een gecorrigeerde factuur te vragen.

Let wel: we raden aan om alvorens u storneert even contact met ons op te nemen. Als er onterecht gestorneerd wordt (b.v. doordat het bedrag achteraf toch correct blijkt of doordat er saldotekort op uw rekening is), kan een nieuwe incasso extra kosten met zich meebrengen. Wanneer er meerdere bedragen onterecht gestorneerd zijn kan dit zelfs gevolgen hebben voor het doorgang vinden van lessen.Kortingen en termijbetalingen

We hebben in het verleden deze korting wel gegeven. Maar helaas is, wegens voor de cultuursector moeilijker wordende tijden, is deze korting vanaf het seizoen 2014/2015 niet meer van toepassing.
Doordat we met seizoensovereenkomsten werken geldt er een jaarbedrag voor de lessen. Dit jaarbedrag wordt gedeeld door 12 termijnen (van gelijk bedrag) die van augustus t/m juli geïnd worden.


Overig……

Je kunt het beste bij de administratie terecht met je beleidsvraag, de docenten (welke als ZZP-er werken voor het muziekcentrum) kunnen niet altijd antwoord geven op alle beleidsvragen.

Heb je een inhoudelijke vraag over de les, dan kan je het beste direct contact opnemen met de docent.

Het muziekcentrum maakt vaak tijdens leerling presentatie-avonden foto en film opnames. Deze kunnen gebruikt worden voor b.v. promotie doeleinden op de website, facebook of andere media.
Wilt u niet dat uw gezicht of naam in de media ongevraagd verschijnt, dan kunt u dat schriftelijk aangeven voor aanvang van de cursus. U ontvangt hiervan altijd een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Er kan, ondanks onze beste inzet, een situatie ontstaan waarover u een klacht in wilt dienen over een docent, directie of wat voor situatie dan ook.
Komt u er mondeling niet uit, dan kan er schriftelijk een klacht ingediend worden d.m.v. ons klachtenformulier (te downloaden via algemeen –> downloads).

U ontvangt altijd een reactie op dit formulier en we proberen natuurlijk zaken uiteindelijk naar ieders tevredenheid op te lossen.

“De klant is koning, mits deze zich koninklijk gedraagt.”

“Wij werken klantgericht, maar niet klantgezwicht.”

Binnen de individuele lessen bestaan er mogelijkheden tot lespakket wisseling.
Lestijd/pakket vergroting kan op ieder gewenst moment en gaat in vanaf de eerstvolgende nieuwe maand.
Lestijd/pakket verkleining is gedurende een contractperiode niet mogelijk.
Maak u wens altijd schriftelijk kenbaar richting de administratie, u ontvangt altijd een bevestiging hiervan.
Een lespakketvergroting kan afgewezen worden als hiervoor geen mogelijkheid bestaat in het lesrooster van de docent.