Betalingsvoorwaarden facturen Muziekcentrum Westerveld

 

  1. Muziekcentrum Westerveld vermeldt op haar facturen altijd:

–       Een factuurdatum/dagtekening
–       Een factuurnummer
–       Een vervaldatum of betalingstermijn
–       Naam en adres van de klant
–       De datum/maand waarop/waarin de werkzaamheden gedaan of producten geleverd zijn
–       Een omschrijving van de geleverde dienst(en) en/of product(en)
–       Een bedrag per geleverd product
–       Een totaalbedrag inclusief b.t.w.
–       b.t.w. bedragen, opgesplitst in juiste percentages (indien nodig)

 

  1. De geadresseerde dient zorg te dragen voor de betaling van de verstrekte factu(u)r(en) binnen de gestelde betalingstermijn welke op de factuur vermeld is.
  1. De betaling dient per bank te geschieden naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.
  1. Bij betaling dient u het factuurnummer te vermelden.
  1. Het bedrag van de betaling dient overeen te komen met het totaalbedrag van de factuur, het overmaken van een bedrag d.m.v. het optellen van meerdere facturen is niet toegestaan.
  1. Het is toegestaan verrekeningen toe te passen, mits hier een creditering vanuit het muziekcentrum aan ten grondslag ligt of dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.
  1. Indien er volgens de klant fouten zijn gemaakt in de factuur heeft de geadresseerde recht op een herziene factuur. U dient reclamaties aan te geven binnen 7 dagen na factuurdatum.
  1. Indien niet op tijd aan een betalingsverplichting wordt voldaan, ontvangt u een herinnering. Indien vervolgens niet binnen 14 dagen na deze herinnering aan betalingsverplichting wordt voldaan, heeft Muziekcentrum Westerveld het recht om extra (wettelijk vastgestelde) incassokosten en de huidig vastgestelde wettelijke rente in rekening te brengen. Dit geheel kan uit handen gegeven worden aan een incassobureau, waarbij alle bijkomende kosten voor rekening komen van de klant.
  1. Indien er achterstand is ontstaan met betaling van lesgelden, al dan niet door middel van te late betaling van (meerdere) facturen of storneringen van inning van lesgeld via automatische incasso, kan het muziekcentrum overgaan tot het ineens factureren van de nog openstaande termijnen van de resterende contractduur. Hierbij zijn betalingsvoorwaarden 1 t/m 7 van toepassing, er wordt geen herinnering gestuurd bij te late betaling van deze factuur. Bij overschrijding van betalingstermijn wordt deze factuur overgedragen aan een incassobureau, waarbij alle bijkomende kosten voor rekening komen van de klant.

 

 

laatste bijwerking: 23-05-2013